Támogatások

2022.11.23

Tájékoztató támogatásokról


1. Gyermekszületés
2. Óvodáztatás
3. Iskolakezdés
4. Karácsony
5. Szociális tűzifa

A Szociális Törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján a képviselő testületnek felül kellett vizsgálnia a "Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról" szóló önkormányzati rendeletét.

Ennek megfelelően 2020. október 1-től minden támogatáshoz szükséges benyújtani:
az ellátásnak megfelelően az egy családban, vagy egy háztartásban élő személyeknek a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról.

Gyermekszületési támogatás

Jogosult: a lókúti állandó bejelentett lakcímmel rendelkező család, egyedül álló szülő, aki gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal igazolja. amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 700 %-át, egyedül álló esetén annak 800 %-át nem haladja meg. 
Összege gyermekenként (2020. október 1-től) 30.000,- Ft.Kérelem benyújtható: a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül. 

A kérelemhez mellékelni szükséges:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról

Gyermekszületési támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

Óvodáztatási támogatás

Jogosult: az a lókúti állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, aki a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Tagintézményében jár, amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 700 %-át, egyedül álló esetén annak 800 %-át nem haladja meg.

A támogatás mértéke 20.000,- Ft/év/gyermek.

Kérelem benyújtható: évente egyszer, január 1. napjától december 31. napjáig nyújtható be.

Az óvodáztatási támogatás kifizetése közvetlenül pénzbeli támogatásként pénzben a gyermek törvényes képviselőjének való utalással bankszámlára vagy postai utalvánnyal történik.

Az óvodáztatási támogatási kérelemhez csatolni szükséges:

- az óvodalátogatási igazolás és

- a gyermekruházatról, cipőről vagy tornazsákról szóló számlát.

- jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról

Az óvodáztatási támogatás nem állapítható meg annak a szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.


Iskolakezdési támogatás

Jogosult: az a lókúti állandó lakóhellyel rendelkező tanuló, aki
a) általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
b) szakközépiskolai, szakgimnáziumi vagy gimnáziumi jogviszonnyal rendelkezik,
c) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
d) nappali rendszerű képzésben első diplomáját szerzi felsőfokú oktatási intézményben, amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 700 %-át, egyedül álló esetén annak 800 %-át nem haladja meg.

Az iskolakezdési támogatásának mértéke: tanulónként 25.000,- Ft/tanév.

Kérelem benyújtható: augusztus 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be.

Az iskolakezdési támogatás kifizetése közvetlenül pénzbeli támogatásként pénzben a tanulónak vagy a törvényes képviselőjének való utalással bankszámlára vagy postai utalvánnyal történik.

Az iskolakezdési támogatási kérelemhez csatolni szükséges:

- a tanulói jogviszony igazolását iskolalátogatási igazolással és

- a tanszerről (ceruza, toll, füzet, festék, stb.), tankkönyvről, tolltartóról, iskolatáskáról,

gyermekruházatról vagy cipőről szóló számlát.

- jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról

Az iskolakezdési támogatás nem állapítható meg annak a szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

Karácsonyi települési támogatás

Igényelheti: az a lókúti állandó lakóhellyel rendelkező lakos, aki saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban vagy időskorúak járadékában részesül és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 700 %-át. /199.500,- Ft/

A karácsonyi települési támogatás mértéke: 5.000,- Ft/év/fő

A karácsonyi települési támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában, ajándékutalvány formájában, a falugondnok közreműködésével történik.

A kérelem tárgyév október 15.-november 15. napja között nyújtható be.

A karácsonyi települési támogatási kérelemhez csatolni szükséges:

- a Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiközölt nyugdíjról szóló döntést, tájékoztatót, melyen a nyugdíjra jogosult neve és a nyugdíjának havi összege is szerepel vagy

- időskorúak járadéka esetében a járási hivatal által kiadott megállapító határozatot, vagy igazolást, amelyen a járadék havi összege is szerepel.

- jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról

Igénylőlap kérhető az önkormányzaton. A kitöltésben szívesen segítünk.

Szociális tűzifa támogatás

Szociális tűzifa támogatásra nyújthat be igényt az a lókúti lakos, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 300 %-át (85.500,-Ft/fő), egyedül álló esetén annak 350 %-át (99.750,- Ft) nem haladja meg, és fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik. Minimum 1m3, maximum 5m3 adható.

Előnyben kell részesíteni az alábbi kérelmezőket:

- aktív korúak ellátására jogosult

- időskorúak járadékára jogosult

- hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

Ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg

A kérelemhez csatolni kell a mellékelt nyilatkozatot, valamint a saját és házastárs/élettárs nyugdíj igazolását, vagy előző havi keresetéről igazolást.
A szükséges nyomtatványok letölthetők a
www. https://www.lokut-rossbrunn.hu/l/tamogatasok/ oldalról, illetve kérhetők a hivatalban, ahol szívesen segítünk a kitöltésben is.

A kérelem leadási határideje: 2022. december 1. 12.00 óra